Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Allmänhetens frågestund

Medborgarna i kommunen har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige.

Regler för allmänhetens frågestund

Antagna av kommunfullmäktige 1974-02-25, § 27, senast reviderade av kommunfullmäktige 2003-12-15, § 151.

1. Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund för allmänheten skall anordnas.

2. Beslutar kommunfullmäktige att frågestund skall anordnas skall den hållas omedelbart före kommunfullmäktige sammanträde kl 19.30. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för genomförande av frågestunden.

3. Fråga får endast beröra ämne, som tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighetsutövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som arbetsgivare.

4. Fråga kan framställas muntligt eller skriftligt och då åligger det kommunfullmäktiges sekreterare att i förekommande fall vara allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning.

5. Fråga kan lämnas in på något av följande sätt: a) Till kommunkansliet senast kl 12.00 två arbetsdagar före dag för frågestund. b) Till presidiet omedelbart före frågestund.

6. Fråga som inlämnats enligt 5 a) skall besvaras vid närmast följande frågestund. Fråga som inlämnats enligt 5 b) skall - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras vid nästföljande frågestund.

7. Fråga skall besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av den som kommunfullmäktiges ordförande därtill utser.

8. Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund ej föranleda debatt, dock bör möjlighet till följdfråga ges.

9. Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras äger kommunfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande frågestund.

10. Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade.

Regler för allmänhetens frågestundPDF

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2012-12-17