23DEC2016

Beslut om nytt naturreservat vid Lillsjön-Örnässjön

Kommunfullmäktige beslutade på onsdagen om att bilda Lillsjön-Örnässjön naturreservat. I samband med fullmäktigemötet gjordes en justering av förslaget, då ett område i södra delen undantogs. Där kommer det att bli fortsatt dialog med boende i området.

Lillsjön och Örnässjön. Foto: Can Burcin Sahin

Lillsjön och Örnässjön med omgivande skogs- och odlingsmarker är ett tätortsnära naturområde med mycket höga frilufts- och naturvärden. Genom sitt läge intill Kungsängen så har det stor betydelse för kommuninvånarna och används året runt.

Syftet är dels att bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån, dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar av området.

Syftet ska uppnås genom att:

 • Lillsjön med sin badplats, parkeringar och motionsspår ska även fortsättningsvis utgöra baspunkten i området för såväl sommar- som vinteraktiviteter.
 • Olika friluftsintressen ska vägas mot varandra och mot naturvärdena. Till exempel ska särskilda ridsslingor/leder anvisas och jakten begränsas till skyddsjakt.
 • Tillgänglighet för funktionshindrade, som rullstolsanvändare och besökare med andra fysiska begränsningar, ska åstadkommas genom planerad anpassning där det är möjligt.
 • Särskilda insatser ska göras för att öka förskolans och skolans möjligheter att använda området i sin verksamhet.
 • Informationen om och marknadsföringen av området ska förbättras.
 • Skogsmarkens värde för rekreation och friluftsliv och för den biologiska mångfalden ska bevaras samt öka i de delar av reservatet som idag hyser ungskogar.
 • Jordbruksmarken ska skötas för att bevara det ”levande” odlingslandskapet. Kvarvarande rester av ängs- och naturbetesmarker ska skötas genom slåtter och/eller bete så att arter som kattfot, jungfrulin, nattviol och ängsnycklar ges gynnsamma förutsättningar.
 • Lillsjöns och Örnässjöns vatten ska vara av god ekologisk och kemisk status.
 • Kulturhistoriska lämningar ska vårdas och ”lyftas fram” i informationen om området.
 • Djurlivet är en viktig del i naturupplevelsen. Förbud mot jakt införs med undantag för skyddsjakt. Tillträdesförbud införs under häckningstid för ön i Örnässjön.

Kommunen köper mark

Kommunen utökar genom köp sitt markinnehav i reservatet. Därutöver ingår enskild mark och vatten i Örnässjön. Kommunen kommer att söka statsbidrag till detta markköp hos Naturvårdsverket som en följd av det positiva förhandsbesked om markåtkomstbidrag, som Naturvårdsverket meddelat kommunen.

På kartan nedan framgår gränserna (gulastreck)för det nu beslutade naturreservatet. Notera området som under mötet undantogs från beslutet (svartstreckat). Där kommer det nu bli nya dialoger med de närboende.

Relaterade nyheter

 • 6 JUL 2018
  Missade du Historisk mosaik, en storslagen föreställning om Upplands-Bros brokiga historia som gavs i Kulturhuset i Kungsängen den 23 maj? Nu kan du läsa lokalprofilen Börje Sandéns manus med massor av spännande berättelser om lo...
 • 29 JUN 2018
  Vi önskar alla boende och besökare i Upplands-Bro en trevlig sommar och passar på att informera om öppettider för biblioteket, simhallen, kretsloppscentralerna etc.
 • 27 JUN 2018
  Nu kommer det in många klagomål på lösspringande hundar och nedskräpning på badplatserna. Här kommer en påminnelse om vad som gäller på kommunens badplatser.