Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Våra skyddade naturområden

Att röra sig ute i naturen är den vanligaste fritidssysselsättningen i vårt land enligt ett flertal undersökningar. Där har man visat att promenader, fiske, svamp- och bärplockning är något vi värdesätter i allra högst.

I kommunen finns åtta naturreservat och två landskapsskyddsområden. "Naturguide för Upplands-Bro" beskriver platserna ytterligare och finns på kommunens webbplats www.upplands-bro.se Flera områden har ett Natura 2000-skydd genom EU. Vackra skyddsvärda och säregna naturmiljöer har valts ut med syfte att bevara biologisk mångfald.

Broknapparnas naturreservat/Natura 2000

Ökedjan har fina lundmiljöer med fin flora och ett rikt fågelliv.

Lejondals naturreservat

Kommunens friluftsreservat ligger vackert med hagmarker mot Lejondalssjön. Här finns Hällkana friluftsgård med badplats och motionsspår. Skyddad gammelskog finns i anslutning till reservatet.

Norra Björkfjärdens naturreservat/Natura 2000

En arkipelag på 18 öar ingår i reservatet. Här finns en ädellövskog med inslag av barrträd som utvecklas fritt. Många sydligt levande insekter har sin nordgräns här eftersom klimatet är gynnsamt med närheten till vattnet. Det rika insektslivet medför också ett rikt fågelliv.

Stäketskogens naturreservat

Området bevaras för sin urskogsliknande miljö med upp till 500-åriga tallar. Området är unikt med sin gamla urskog och sitt läge 10 min promenad från Kungsängens centrum. Skogen utvecklas fritt, vilket ger möjlighet för många hotade arter att bevaras, speciellt vedsvampar och insekter.

Ådö-Lagnö naturreservat

Här finns ett riksintressant ädellövsskogsområde som är speciellt känt för sina mistlar. Miljön borgar för sällsynt insektsliv och fågelfauna. Strandängar mot Mälaren betas.

Lilla Ullfjärdens landskapsskyddsområde

Lilla Ullfjärden är en unik Mälarvik med sällsynta arter från istiden. Runt om viken finns ett mycket vackert landskap.

Broängarnas naturreservat/Natura 2000

Ett av Stockholms läns fågelrikare områden med ca 225 arter observerade.. Förutom fågellivet är floran i hagmarkerna skyddsvärd. Brovikarnas mjukbottenområden är viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter. Fågeltorn finns och en natur- och kulturstig på 3 km är anlagd. Broschyr finns vid fågeltornet och parkeringen samt Bro IP. Bro Hof Slott ABlänk till annan webbplats förvaltar och sköter reservatet.

Broängarna broschyrPDF

Svalgarns naturreservat/Natura 2000

En ö med en urskogsliknande miljö med mycket gran med sällsynta vedsvampar. Här finns också ett rikt insektsliv.

Rösaring/Natura 2000

Området utgörs av grusås med tallskog. Gå längs med processionsvägen ut till "ringen" till en mycket vacker utsikt över Björkfjärden och och öarna i Norra Björkfjäderns naturreservat. Förutom mycket högt kulturvärde finns en intressant insektsfauna.

Naturreservatet Frölunda

Naturreservatet Frölunda bildades 2010 för att bevara ett värdefullt friluftsområde med karaktäristisk strandnära Mälarnatur. Inom naturreservatet finns olika naturtyper såsom skogsbeklädda bergssluttningar, klippstränder och äldre barrskog med inslag av gamla tallar. Det finns också fuktigare partier med alsumpskog.

Genom området går Upplands-Broleden, en strövstig och ridstigar. I skogen finns gott om bär och svamp.

ReservatbestämmelserPDF

Upplands-Broleden

Leden som är 29 km lång passerar genom olika typer av skog bl.a. bokskog, hällmarkstallskog och ett urskogsartat område. Landskapet hålls öppet genom ett aktivt jordbruk och genom bete vid Öråker, Aspvik och Broängarna. Upplands-Broleden bjuder på natur- och kulturupplevelser året runt.

Länkar:

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-22