Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ekokommun

Aske Allé

Aske Allé, fotograf Gunilla Persson

Upplands-Bro är en ekokommun vilket visar på ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 100 av Sveriges kommuner som ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Upplands-Bro kommun har målet att vara en grön kommun i utveckling. I kommunen arbetar vi med strategiska miljöfrågor utifrån en miljöplan som innehåller långsiktiga miljömål.  Miljöplanen är uppdelad i tre fokusområden: effektivare användning av energi och transporter; giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushållning med mark, vatten och god bebyggd miljö. Till varje fokusområde följer ett antal delmål som följs upp varje år i ett miljöbokslut. Du kan läsa miljöplanen genom att klicka på länken miljöplan i högerspalten.

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. Alla som arbetar och verkar inom kommunen kan bidra till ett mer hållbart Upplands-Bro. I översiktsplanen är hållbar utveckling ett centralt begrepp och ekologisk hållbarhet en stor del, bl.a. med fokus på tätortsnära natur, exploatering i kollektivtrafiktäta lägen och hållbar hantering av dagvatten.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-01-29