Samverkan med polisen

Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde Järfälla (med ansvarsområde Järfälla och Upplands-Bro kommuner) har tecknat en gemensam överenskommelse för att öka den brottsrelaterade tryggheten i kommunen. Överenskommelsen gäller för 2017-2018.

Kommunen och polisen har tagit fram av en gemensam lokal lägesbild och med utgångspunkt från den prioriterat följande samverkansområden:

  • Trygghet på offentlig plats
  • Arbete med utsatta ungdomar
  • Inbrott i bostad och grannsamverkan
  • Våldsbejakande extremism

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt den åtgärdsplan som tagits fram för arbetet.

Valet av områden för samverkan grundar sig i genomförda medborgardialoger kring vad som skapar trygghet och otrygghet. Dialog har även förts med medarbetare inom respektive organisation för att identifiera områden som ses som prioriterade för att öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöftet för 2017:

  • Trygghetsvandringar i Bros centrala delar med syfte att förbättra den fysiska närmiljön.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på denna plats med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal och andra trygghetsskapande aktörer såsom föräldravandrare.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på denna plats, där polis och socialtjänst samverkar för en sammanhållen kedja med samhällsaktörer.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro genom Fryshuset.
  • Nya medborgardialoger.