Brottsstatistik

Den officiella brottsstatistiken över Upplands-Bro ger ingen entydig bild av utvecklingen genom åren och det är svårt att säga generellt vad som blivit bättre eller sämre. Siffrorna visar fler rapporterade fall på vissa områden, men positiv utveckling på andra. Det finns också fler bilder av verkligheten än den statistiska. Större fokus i media och diskussioner i sociala medier bidrar till den upplevelse av otrygghet som råder.

Behovet av trygghet tas på allvar och kommunen har nära samarbete med Polisen och arbetar bland annat med trygghetsskapande åtgärder på gator och torg.

Stöld och tillgreppsbrott har ökat de senaste åren, 1036 brott anmäldes 2016 och en liknande siffra rapporteras för 2015, vilket då var en ökning från en nivå på cirka 750. Men det är inte en konstant stigande siffra över längre tid. Högre siffror rapporterades 2003-2006 med en topp på 1309 fall 2005.

Bilinbrotten minskar över åren, 2016 rapporterades 142 fall. Också bilstölderna minskar.

Bostadsinbrotten visar en stigande kurva sedan tidigt 2000-tal, med 94 fall som facit 2016. Inbrotten i övriga fastigheter har ökat de två senaste åren, till 159 fall 2016. Dessa har varit betydligt fler andra år, med 235 rapporterade fall som allra mest år 2004. Butiksstölderna ligger på en tämligen konstant nivå med ett 50-tal rapporterade fall årligen. Cykelstölder är ett av de vanligaste vardagsbrotten.

Skadegörelse har ökat markant från 367 fall 2015 till då 652 fall rapporterade 2016. Men en ännu mer stigande trend rådde i början av 2000-talet och siffrorna kan jämföras med 2008 som sticker ut i statistiken med 1197 rapporterade fall. Statistiken kan påverkas av hur benägna vi är att anmäla och vilka rutiner som finns för anmälan.

52 bilbränder anmäldes 2016, ett brott som inte funnits i statistiken tidigare.

Narkotikabrotten rör sig i en stigande kurva. 2016 års siffra med 131 rapporterade brott var visserligen lägre än 175 året innan, men statistiken för de åren är ändå väsentligt högre än 2012-2014. Narkotikabrott är ett upptäckandebrott som till stor del upptäcks av polisen som gör särskilda insatser. Statistiken påverkas av hur effektiv polisen är i arbetet med missbrukande personer.

Brotten mot vapen- och knivlagen blir fler, med 55 rapporterade fall 2016.

Brott mot liv och hälsa ökade tydligt 2016. 319 fall är den högsta siffran sedan år 2000. I den siffran ingår 105 fall av misshandel utomhus. Den höga siffran beror till stor del på att det under en tid var stökigt i krogmiljön i kommunen, på ett sätt som inte längre är aktuellt.

Brott mot frid och frihet ligger på en konstant nivå med cirka 300 rapporterade fall årligen. Dit hör till exempel ärekränkning, förtal, och olika former av ofredanden.

Sexualbrotten minskade 2016 till 27 fall, jämfört med 36 året innan. I den tidigare statistiken sticker 2011 ut som ett trist år med 53 rapporterade fall..

Bedrägerierna har blivit fler de senaste fem åren, med 166 fall rapporterade 2016. Fram till 2011 låg de, med något undantag, under 100. Det syns en ökning i hela landet. Det är en brottslighet som bytt skepnad med nya verktyg på internet och nya sätt att begå brott.

Statistiken visar antal anmälda brott och tar inte hänsyn till befolkningsutvecklingen.