Tegelhagen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse av varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan skyddas från rivning samt att större och sammanhängande naturområden kan tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 1500 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus.

Planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är på väg till antagande. Förslaget förväntas behandlas i Kommunstyrelsen den 6 december 2017 och antas i Kommunfullmäktige den 20 december 2017

Här är vi i processen:

Handlingar

ANTAGANDEHANDLINGAR

UTREDNINGAR INFÖR ANTAGANDE

 

PLANKARTA

Plankarta - Granskning

Plankarta - Samråd

Program - Samråd

DOKUMENT

Planbeskrivning - Samråd

Missiv - Samråd

Kommunstyrelsens beslut - Samråd

 

GESTALTNING

-

UTREDNINGAR