Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde vann laga kraft den 12 mars 2015. Arbete med genomförandet av planen pågår.

Etappindelning

Arbeten i området och tidplan

I området behöver nya vägar och anslutningar byggas, och VA-ledningar, fjärrvärme, el och fiber anläggas. Dessa arbeten påbörjade under slutet av 2016 och beräknas pågå i ca 1,5 år. Arbetet utförs i fyra huvudetapper.

Etapp 1 - Pettersbergsvägen

Vägen från Pettersbergsrondellen upp till handelsplatsområdet
har vissa kvarstående arbeten och beräknas vara helt klar till sommaren 2018.

Ny huvudinfart till handelsplatsområdet planeras ovanför
Preem-fastigheten och beräknas vara klar 2019.

Arbetet med att bredda Femstenavägen påbörjas i slutet av april och beräknas ta ca 2 veckor.

Etapp 2 - Mätarvägen

Här kommer den tunga trafiken med transporter till handelsområdet att köra. Trafiken kommer att gå från Granhammarsvägen, upp längs Mätarvägen, under E18 och upp till handelsområdet. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2018.

Etapp 3 - tunnlar under E18

För att knyta ihop Mätarvägen med Pettersbergsvägen ska de befintliga tunnlarna under E18 förstärkas så att tung trafik och busstrafik kan gå här. Här anläggs även en gång- och cykelväg.

Etapp 4 - Granhammarsvägen

Två cirkulationsplatser kommer att byggas vid båda
av-/påfarterna till E18 för att öka trafiksäkerheten på Granhammarsvägen.

För att öka säkerheten för gående och cyklister anläggs en ny
gång- och cykelväg under påfarten till E18 norrgående.

Busshållplatsen Musikvägen kommer att flyttas närmare
Mätarvägen. Arbetet med etapp 4 beräknas vara klart till 2020.

Begränsad framkomlighet

Kommunen anlägger infrastrukturen men samsas samtidigt med många andra aktörer och entreprenörer inom ett begränsat arbetsområde. Detta påverkar därför tyvärr tidvis tillgängligheten och framkomligheten. Vi arbetar för att vi i Upplands-Bro ska få ett trivsamt, vackert och framförallt funktionellt område här i Norrboda-Brunna. Vi ber om ursäkt för att detta ställer till problem under entreprenadtiden och hoppas på överseende.