Kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp

Vid Högbytorp uppför E.ON en anläggning för kraftvärme och biogasutvinning. Området ligger söder om platsen där Ragn-Sells i dag driver en återvinningsanläggning och nordväst om trafikplats Bro.

I början av 2018 kommer E.ON att påbörja arbetet med att gräva ned en fjärrvärmeledning längs Enköpingsvägen i Kungsängen. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten för trafiken i centrala Kungsängen på olika sätt under projektets olika trafiketapper.

Illustration över Eon:s nya Kraftvärme, Biogas och Ackumulatortank

Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

 

Begränsad framkomlighet i trafiken längs Enköpingsvägen

Begränsad framkomlighet när E.ON gräver fjärrvärmeledning genom Kungsängen

Informationsmöte 23 november

Informationsmöte 23 november

Frågor?

Vid frågor vänligen kontakta E.ON:s kundtjänst på 0771-47 47 27 eller vänd dig direkt till E.ON:s kontaktpersoner. E.ON har också en sida med Frågor och svar.

Om kretsloppsanläggningen Högbytorp

En kraftvärmeanläggning utvinner både el och fjärrvärme genom att elda olika bränslen. I första hand är anläggningen tänkt att drivas med förbränning av avfall.

Biogasanläggningen kommer att utvinna fordonsgas genom rötning av biologiskt avfall, t.ex. matrester. Restprodukten från denna process kan användas som biogödsel.

Genom att bygga en ny anläggning för fjärrvärme ges möjlighet att bygga ihop fjärrvärmenäten i Bålsta, Upplands-Bro och Järfälla. Detta skapar i sin tur möjlighet att stänga många av de panncentraler som idag har mindre lämpliga lägen, såsom den i Bro centrum.

Satsningen på fjärrvärme ger också ett miljövänligt alternativ till uppvärmning när nya bostäder och verksamheter ska byggas.

Satsningen på biogas är viktig för att kunna erbjuda andra alternativ till drivmedel än bensin och diesel.

Båda delarna är viktiga delar i omställningen mot ett samhälle som använder mindre fossila bränslen.

Genom att samlokalisera kraftvärme- och biogasanläggningen med Ragn-Sells återvinningsanläggning finns möjligheten att minska antalet transporter till och från anläggningen

Planområdets läge i kommunen

Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli 2014.

Övrigt

Trafikverket planerar för nya och säkrare in- och utfart till väg 269. Läs om Trafikverkets förstudie