Avfallsavgifter

Avfallsverksamhet i kommunen har sitt eget budget och alla kostnader täcks av avgifter enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Några skattepengar används inte.

Allt avfall som kommunen samlar in ska tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Detta innebär stora kostnader och en avgift tas därför ut från fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Avgifter

Avfallsavgifter utgörs av en grundavgift och en abonnemangsavgift i avfallstaxa. I  grundavgiften ingår kommunens övergripande administrativa kostnader som kundtjänst, fakturering, information och planering samt kostnader för kretsloppscentraler och hantering av farligt avfall. Grundavgiften varierar beroende på bostads kategori.

I abonnemangsavgiften ingår kostnaden för insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för sopkärl. Storleken på abonnemangsavgiften beror på kärlets storlek och hur ofta hämtning sker. Vill du minska din abonnemangsavgift ska du sortera ut alla förpackningar, utsortera eller hemkompostera matavfall eller dela abonnemanget med en eller flera grannar.

Under övergångsperiod för matavfallsinsamling indelas avfallstaxa i två kategorier för områden där matavfallsinsamling inte påbörjats respektive för områden med införd matavfallsinsamling.

Abonnemang, anmälan och ändring

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att ha ett abonnemang för hushållssopor och om det behövs, abonnemang för hämtning av slam och latrin. Fastighetsinnehavaren svarar för att anmälan och eventuell ändring görs av abonnemanget till kommunens kontaktcenter VA & avfall. Vid ägarbyte är säljaren skyldig att anmäla ägarbytet.

Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång.

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad eller fritidshus kan efter begäran medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Begäran ska lämnas senast en månad före den avsedda uppehållstiden. Kontakta en miljöinspektör på kommunens bygg- och miljöavdelning för ansökan om dispens. För handläggning av dispens utgår avgift enligt kommunenstaxa.

Faktura

Abonnenter i småhus, flerbostads- och grupphusområden samt företag/ verksamheter faktureras 6 gånger per år. Fritidsboende faktureras normalt 1 gång per år. Fakturering av dessa tjänster utförs av kommunens kontaktcenter VA & avfall. Slamtömning faktureras efter utförd tjänst. Relita AB har kommunens uppdrag att sköta faktureringen av denna tjänst.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00
(menyval 6)

Telefontider:
mån-tors. kl 09:00-16:30, fre kl 09:00-15:00
E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Kundtjänst för slam och fett:
Tel: 08-558 061 60
Jourtelefon: 0771-10 35 00
E-post: slamtomning@relita.se