Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ny vatten- och avloppsledning mellan Bro och Sigtuna

Tillsammans med Norrvatten och Sigtuna kommun har kommunen påbörjat projektet att dra nya vatten- och avloppsledningar från Bro till Sigtuna, via Håbo-Tibble. Detta ger stora fördelar för kommunen! 

Bilden visar ledningens preliminära sträckning.

Bild på ledningens preliminära sträckning

Ledningens preliminära sträckning

Länk bild 1

Länk bild 2

Länk bild 3

Genom den nya ledningen säkras vattentillgången vid eventuella avbrott eftersom kommunen kan få dricksvatten från två håll. När den nya ledningen är klar kommer verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA) att utökas, fler invånare kommer alltså att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Vilka fastigheter det gäller är inte bestämt än. Det är politiker i Kommunstyrelsen som beslutar om verksamhetsområdet för VA ska utökas och hur.

Att fler kan ha kommunalt vatten och avlopp kommer att ge många fördelar, exempelvis:

  • Reningseffekten vid kommunala reningsverk är många gånger högre än i enskilda avloppsanläggningar, även om den enskilda anläggningen är ny.
  • Det kommunala dricksvattnet analyseras noga och uppfyller Livsmedelsverkets krav.
  • Genom att investera i kommunalt vatten och avlopp ökar värdet på fastigheten.

Bakgrund

Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun förses med dricksvatten från Norrvatten genom ledningar med singelmatning. Redan på 1970-talet började Norrvatten att undersöka möjligheterna att knyta ihop ledningsnätet mellan Upplands-Bro och Sigtuna och en tänkbar sträckning togs fram.

I Upplands-Bro planeras nu flera bostads- och verksamhetsområden längs sträckan och de ska anslutas till det kommunala systemet för vatten och avlopp.

I och med detta har Norrvatten och Upplands-Bro kommun gemensamt tagit initiativ till att bygga en ny vattenledning den tänkta sträckan.

Syfte

En ny vattenledning mellan Norrvattens befintliga ledningsnät i Upplands-Bro och Sigtuna kommer att utöka Norrvattens redundans i sitt befintliga ledningsnät. Säkerheten vid ett driftavbrott i vattenförsörjningen ökar för båda kommunerna när vatten kan tas från två håll.

Att samtidigt bygga spillvattenledningar och pumpstationer längs sträckan i Upplands-Bro innebär samordningsvinster och områdena kan enkelt försörjas med både vatten och avlopp.

Sträckning

Sträckan följer till stor del befintliga vägar och längden för den nya vattenledningen är totalt ca 20 km, varav 3,7 km är sjöledning. Spillvattenledningens längd är ca 15 km och samförläggs med vattenledningen.

Preliminär tidsplan

Sträckan har delats in i 5 etapper för att underlätta byggandet av de nya VA-ledningarna.

Projektets planeringsfas startade sommaren 2014 och projekteringen av första delsträckan startade hösten 2014. Den totala sträckan skall vara byggd och i drift senast december 2018, detta för att säkra inkopplingen av nya fastigheter senast 2020.

Relaterade länkar

Bebis dricker ur kran

Foto: Oleg Kozlov

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-16