Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Barn och unga 6-16 år

Glad flicka

Foto: Rebecca Wallin, Scandinav bildbyrå

Förskoleklass

Barn börjar i allmänhet förskoleklass det år då de fyller sex år. Förskoleklassen är frivillig för barnen men obligatorisk för kommunen.

Den obligatoriska grundskolan år 1-9

I Upplands-Bro finns 10 kommunala  och 3 fristående grundskolor. Via menyerna till vänster kan du ta del av mer information kring var och en av dessa.

Skolplikt

Kommunen har ansvar för att se till att eleverna fullgör sin skolplikt. En huvudman för en fristående skola ska meddela hemkommunen om en elev utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Om vårdnadshavaren inte har fullgjort sina skyldigheter har hemkommunen rätt att kräva att det sker.

Upplands-Bro kommuns skolpliktsriktlinjer hittar du under Relaterad information.

Ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret.

Reglerna kring ledighet för en elev i grundskolan och grundsärskolan finns i skollagens 7 kap. 18 §. Enligt reglerna kan elever få ledigt för enskilda angelägenheter. Semesterresor anses inte vara ett skäl för att få ledigt. Rektor fattar beslut, utifrån en individuell bedömning, om att bevilja eller avslå ledighet.

Se mer om ledighet och närvaro i Skolverket juridiska vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem och öppen verksamhet

Elever i förskoleklass och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem fram till höstterminens start det år eleven fyller 10 år. Från höstterminen det år då eleven fyller 10 år t.o.m. vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-09-09