Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende för läsåret 2018/2019

Växelvis boende innebär att barnet bor stadigvarande till ungefär hälften hos vardera vårdnadshavare. Inget underhållsbidrag utgår från Försäkringskassan.


Elevens namn
Elevens personnummer
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefon
Alternativ hemadress
Telefon alternativ hemadress

Vistelsetid på folkbokföringsadressen (ange ungefärlig tid per månad)
Vistelsetid på alternativ hemadress (ange ungefärlig tid per månad)

Vårdnadshavares namn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Vårdnadshavares e-postadress

Vårdnadshavares namn
Alternativ hemadress
Postnummer
Ort
Vårdnadshavares e-postadress

Skolans namn
Årskurs
Ansökan avser resor från och med (datum)


Har barnet tidigare haft skolskjuts?

Terminskort: Hämtas ut i skolan vid terminens början.
Skoltaxi: Vårdnadshavare tar kontakt med skolan som gör taxibeställning.

Sista ansökningsdag för att garantera skolskjuts vid skolstart var den 31 maj. Ansökan som kommer in efter den 31 maj kommer att handläggas snarast möjligt. Dock kan vi inte garantera svar innan skolstart.

De uppgifter som lämnas, samt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av skolskjutsverksamheten. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Bo, bygga och miljö

Bo, bygga - Kartor och mätning

Bo, bygga - Lägenhetsregistret

Bo, bygga - Bygglov - anmälningsärenden

Bo, bygga - Bygglov - förhandsbesked

Bo, bygga - Bygglov - lovärenden

Barn & utbildning

Stöd och omsorg

Kultur & Fritid

Serveringstillstånd, folköl, tobak och läkemedel

Gata & park

Miljö, avfall och avlopp - Avfall

Miljö, avfall och avlopp - Cisterner

Miljö, avfall och avlopp - Djurhållning

Miljö, avfall och avlopp - Enskilt avlopp

Miljö, avfall och avlopp - Kommunalt vatten och avlopp

VA och avfall - Flyttanmälan för sophämtnings- & VA-abonnenter

Miljö, avfall och avlopp - Hälsoskydd

Miljö, avfall och avlopp - Livsmedelshantering

Miljö, avfall och avlopp - Miljöfarlig verksamhet

Miljö, avfall och avlopp - Strandskydd

Miljö, avfall och avlopp - Värmepump

Har du frågor kring våra e-tjänster och blanketter?
Till kontaktcenter