Ansökan om skolskjuts för läsåret 2018/2019


Barnets personnummer
Adress
Postnummer
Ort

Vårdnadshavares e-postadress
Telefon bostad
Telefon arbete

Årskurs/Föreskoleklass
Skolskjuts önskas från (datum)
Har barnet tidigare haft skolskjuts? *


 

Förskoleklass

För erhållande av skjuts till/från förskoleklass skall avståndet mellan barnets bostad och skolan/hållplatsen överstiga 2 km. Skjuts till/från förskoleklassen sker i anslutning till förskoleklassens tider. Väljer vårdnadshavaren en förskoleklass i annan regi än Upplands-Bro kommun, erhålls inte skjuts. Väljer vårdnadshavaren en annan förskoleklass än den som kommunen skulle ha placerat barnet i för att få ett rationellt fungerande skolskjutssystem, erhålls inte skolkort/skolskjuts. Skjuts till och från fritidshem medges ej.

Grundskola

För erhållande av skolskjuts/skolkort gäller följande avstånd mellan elevens bostad och skola/hållplats:

Skolår F-3:
2 km

Skolår 4-6:
3 km​

Skolår 7-9:
5 km

Terminskort: Hämtas ut i skolan vid terminens början.
Skoltaxi: Vårdnadshavare tar kontakt med skolan som gör taxibeställning.

Sista ansökningsdag för att garantera skolskjuts vid skolstart var den 31 maj. Ansökan som kommer in efter den 31 maj kommer att handläggas snarast möjligt. Dock kan vi inte garantera svar innan skolstart.

De uppgifter som lämnas, samt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i en databas för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av skolskjutsverksamheten. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Bo, bygga och miljö

Bo, bygga - Kartor och mätning

Bo, bygga - Lägenhetsregistret

Bo, bygga - Bygglov - anmälningsärenden

Bo, bygga - Bygglov - förhandsbesked

Bo, bygga - Bygglov - lovärenden

Barn & utbildning

Stöd och omsorg

Kultur & Fritid

Serveringstillstånd, folköl, tobak och läkemedel

Gata & park

Miljö, avfall och avlopp - Avfall

Miljö, avfall och avlopp - Cisterner

Miljö, avfall och avlopp - Djurhållning

Miljö, avfall och avlopp - Enskilt avlopp

Miljö, avfall och avlopp - Kommunalt vatten och avlopp

VA och avfall - Flyttanmälan för sophämtnings- & VA-abonnenter

Miljö, avfall och avlopp - Hälsoskydd

Miljö, avfall och avlopp - Livsmedelshantering

Miljö, avfall och avlopp - Miljöfarlig verksamhet

Miljö, avfall och avlopp - Strandskydd

Miljö, avfall och avlopp - Värmepump

Har du frågor kring våra e-tjänster och blanketter?
Till kontaktcenter